.RU

Господарський договір - часть 3

Так, згідно із статтею 38 Статуту залізниць Союзу РСР та Правилами заповнення накладної і комплекту перевізних документів формою договору перевезення вантажів залізнич­ним транспортом є комплект перевізних документів: накладна встановленої форми, дорожна відомість, корінець дорожноЇ відомості, квитанція на приймання вантажу.

Виконання повітряних перевезень вантажу здійснюється на підставі договору повітряного перевезення. Форми доку­ментів, які посвідчують цей договір, та правила їх застосу­вання затверджує Міністерство транспорту України.

Аналогічно регулюють форму договору перевезення ван­тажів й інші транспортні статути і кодекси.

На автомобільному транспорті формою договору є товар­но-транспортна накладна, на внутрішньому водному — на­кладна. На морському транспорті накладною оформляють­ся «малокаботажні» перевезення вантажів. Для інших дого­ворів морських перевезень вантажів застосовується така фор­ма, як коносамент.

Недотримання встановленої законом форми господарсь­кого договору не тягне за собою його недійсності, якщо інше не передбачено законодавством.

5. Порядок укладання господарських договорів

Укладання господарського договору — це зустрічні дого­вірно-процедурні дії двох або більше господарюючих суб'єктів щодо вироблення умов договору, які відповідають їх реальним намірам та економічним інтересам, а також юридичне оформлення договору (надання цим умовам певної форми) як правового акту.

Особливістю господарських договорів є те, що при їх укла­данні застосовуються певні техніко-юридичні процедури, тобто порядок висловлення пропозиції укласти договір (оферти) та прийняття її (акцепту) значною мірою формалізований. "Законодавством України (ст. 153-158 Цивільного кодексу) встановлено загальний порядок укладання будь-яких цив­ільних договорів (незалежно від їх видів), який стосовно господарських договорів діє тоді, коли сторони вільно укла­дають господарські договори: на біржових торгах, ярмарках, аукціонах тощо. При цьому пропозиція укласти договір має бути чітко висловленою і виражати справжній намір госпо­дарюючого суб'єкта вступити в договір. Пропозиція вважаєть­ся достатньо визначеною, коли в ній зазначені всі істотні умови договору або порядок їх визначення.

Договір визнається укладеним, якщо, між сторонами до­сягнуто згоди щодо його істоти (тобто тих, які ви­знані такими за законом або необхідні для договорів даного виду), а також всіх умов, щодо яких за заявою однієї з сторін повинно бути досягнуто згоди. Коли пропозицію укласти договір зроблено з зазначенням строку для відповіді, договір вважається укладеним, якщо особа, яка зробила пропози­цію, одержала від іншої сторони відповідь про прийняття пропозиції протягом цього строку.

Другою особливістю укладання господарських договорів є доарбітражне врегулювання розбіжностей, що виникають при цьому. Такі розбіжності між підприємствами, організаціями розглядаються керівниками чи заступниками керівників підприємств та організацій або за їх уповноваженням інши­ми особами.

При наявності заперечень щодо умов договору підприєм­ство чи організація, які одержали проект договору, склада­ють протокол розбіжностей, про що робиться застереження в договорі, та в 20-денний строк надсилають іншій стороні два примірники протоколу розбіжностей разом з підписаним до­говором. Підприємство, організація, які одержали протокол розбіжностей, зобов'язані протягом 20 днів розглянути його, вжити заходів до врегулювання розбіжностей з другою стороною, включити до договору всі прийняті пропозиції, а ті роз­біжності, що залишились неврегульованими, передати в цей же строк на вирішення арбітражного суду.

Описаний порядок доарбітражного врегулювання розбіж­ностей, що виникають при укладанні господарських дого­ворів, визначений статтею 10 Арбітражного процесуального кодексу України. Він є загальним і підлягає додержанню сто­ронами, якщо інший (спеціальний) порядок не встановлено діючим на території України законодавством, яке регулює конкретний вид господарських відносин (ст.5 АПК України).

Отже, третьою особливістю укладання господарських до­говорів є те, що законодавство передбачає спеціальні по­рядки укладання господарських договорів окремих видів. Суть їх полягає в тому, що форми, строки укладання таких дого­ворів та ін. регулюються нормами кодексів, статутів, правил та положень про конкретні види господарських договорів.

6. Виконання господарських договорів

Загальні принципи і умови виконання договорів, у тому числі господарських, врегульовані розділом 15 «Виконання зобов'язань» Цивільного кодексу (ст. 161-177). Щодо госпо­дарських договорів діють і спеціальні умови виконання, пе­редбачені нормативними актами про окремі види договорів.

На господарські договори поширюються такі інститути і категорії загального зобов'язального права, як загальні умови виконання зобов'язань (ст.161 ЦК), забезпечення виконання зо­бов'язань (ст. 178-196 ЦК), відповідальність за порушення зобо­в'язань (ст. 203-215 ЦК), умови про строк (ст. 165, 166 ЦК) та місце виконання зобов'язань (ст.167 ЦК) тощо. Особливість виконання господарських договорів полягає лише в тому, що дані категорії та інститути значною мірою деталізуються ще й господарським законодавством про окремі види договорів.

Принципи виконання господарських договорів. Ці принци­пи є загальнодоговірними (ст.161 ЦК). Коротко їх суть можна визначити формулою: «виконання господарських договорів має бути чітким і точним».

Основним принципом є принцип належного виконання господарського договору. Це, зокрема, означає виконання його належним суб'єктом (боржником) відповідно до пред­

мета виконання, визначеного у договорі, у належному місці, відповідним способом і т.ін.

З цього основного принципу випливає другий принцип — реального виконання господарського договору. Він закріпле­ний у статті 208 Цивільного кодексу, згідно з якою зобов'я­зання повинно бути виконано в натурі. Це означає, що борж­ник має вчиняти дії, які передбачені господарським догово­ром, а саме: передати майно, виконати роботу, надати по­слугу тощо. Замінювати ці дії іншими можна лише за зго­дою кредитора, але це вже буде інший договір.

Невиконання господарського договору реально, в натурі, породжує право кредитора вимагати цього примусово (зок­рема, вимагати відібрання майна — об'єкта договору майно­вого найму — і передачі його кредитору).

З принципу належного виконання випливає і третій прин­цип — виконання господарського договору в установлений строк. Щодо всіх господарських договорів строк є, як пра­вило, їх істотною умовою. Тому порядок включення цієї умови в договір досить детально регулюється господарсь­ким законодавством (наприклад. Положенням про постав­ки продукції виробничо-технічного призначення та Поло­женням про поставки товарів народного споживання — щодо відносин поставки).

Наступний принцип виконання господарських договорів відповідність виконання вказівкам закону. Категорію вказівки закону слід тлумачити розширювальне, а не буквально. По-перше, це вказівки закону в прямому розумінні: господарські договори повинні виконуватися у відповідності з статтями 20,21,22,24 та іншими Закону «Про підприємства в Україні», правилами Цивільного кодексу та інших законодавчих актів. По-друге, вказівками закону у даному разі є норми поло­жень про поставки, транспортних статутів, відповідних пра­вил перевезення вантажів, прийнятих згідно з ними, тощо. По-третє, це і норми відомчих нормативних актів: положень, інструкцій, наказів, нормативно-технічних документів. Щодо так званих планованих договорів діє принцип виконання їх відповідно до актів планування.

Господарські договори, щодо яких не існує будь-яких «вка­зівок», виконуються «відповідно до вимог, що звичайно став­ляться» (ст.161 ЦК).

Але більш детальніше я розгляну зовнішньоекономічні договори на розгляді яких я зупинюсь в наступній частини своєї роботи. Та використаю примірний договір.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ДОГОВОРИ

§ 1. Визначення поняття зовнішньоекономічної діяльності

Включення України в міжнародні ринкові відносини пов'язане дедалі ширшим застосуванням у господарській діяльності українських підприємств договорів з іноземними фірмами і компаніями.

Ст. 4 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» відно­сить до зовнішньоекономічної діяльності експорт та імпорт товарів капіталів та робочої сили, надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб'єктам господарської діяль­ності, в тому числі виробничих, транспортно-експедиційних, страхо­вих, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристичних, наукову, науково-технічну, науково-виробничу, виробничу, навчальну та інші види кооперації з іноземними суб'єктами господарської діяльності, навчання та підго­товку спеціалістів на комерційній основі, міжнародні фінансові опе­рації та операції з цінними паперами, кредитні та розрахункові опе­рації між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності, створення суб'єктами зовнішньо­економічної діяльності банківських, кредитних та страхових установ на території України та за її межами, спільну підприємницьку діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та інозем­ними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних гос­подарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами, підприємницьку діяльність на території України, пов'язану з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговель­них марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку інозем­них суб'єктів господарської діяльності, аналогічну діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України, організацію та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньо­економічної діяльності, організацію та здійснення оптової, консигна­ційної та роздрібної торгівлі на території України, товарообмінні (бар­терні) операції та іншу діяльність, побудовану на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та інозем­ними суб'єктами господарської діяльності, орендні, в тому числі лізин­гові, операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності, операції по придбанню продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку, роботи на контрактній цій основі фізичних осіб України з іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами, роботи іноземних фізичних осіб на контрактній сплатній основі суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території Украї­ни, так і за її межами.


gosudarstvennaya-grazhdanskaya-sluzhba-rossijskoj-federacii-chast-12.html
gosudarstvennaya-grazhdanskaya-sluzhba-rossijskoj-federacii-chast-18.html
gosudarstvennaya-grazhdanskaya-sluzhba-rossijskoj-federacii-chast-5.html
gosudarstvennaya-grazhdanskaya-sluzhba-rossijskoj-federacii.html
gosudarstvennaya-innovacionnaya-politika-stranica-5.html
gosudarstvennaya-itogovaya-attestaciya-2011-goda-v-novoj-forme-po-russkomu-yaziku-obuchayushihsya-osvoivshih-osnovnie-obsheobrazovatelnie-programmi.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-praktiki-po-profilyu-specialnosti-po-specialnosti-140212-elektrosnabzhenie-na-zheleznodorozhnom-transporte-bazovij-uroven.html
 • school.bystrickaya.ru/informacionnij-byulleten-novie-medicinskie-knigi-v-biblioteke-vgma-1-kvartal-2011-g-stranica-5.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/risunok-21-logika-raboti-redaktora-pravila-sozdaniya-robotov-iz-detalej-36-2pravila-razmesheniya-obektov-na-karte-37.html
 • institut.bystrickaya.ru/trifonov-a-shushunova-e-rinok-nastroilsya-na-rost1-rubanov-ivan-medvedi-idut1.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-uchebnogo-kursa-fizicheskaya-geografiya.html
 • control.bystrickaya.ru/bolshoj-yuridicheskij-slovar-stranica-4.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/kurs-lekcij-chast-ii-kurs-lekcij-lekciya-lichnost-v-sisteme-sovremennogo-nauchnogo-znaniya-plan-lekcii-stranica-4.html
 • essay.bystrickaya.ru/doklad-direktora-municipalnogo-obsheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-srednyaya-obsheobrazovatelnaya-shkola-46.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/problemi-ispolzovaniya-geneticheski-modificirovannih-organizmov.html
 • literatura.bystrickaya.ru/sobornoe-ulozhenie-proverochnaya-rabota-po-teme-1-vostochnie-slavyane-v-ix-xi-vv.html
 • books.bystrickaya.ru/deyatelnost-municipalnih-obshedostupnih-bibliotek-komplektovanie-fondov-municipalnih-obshedostupnih-bibliotek-respubliki.html
 • writing.bystrickaya.ru/administrativnoe-pravo-chast-4.html
 • tasks.bystrickaya.ru/281-chto-delat-s-evangeliem-kotoroe-dali-sektanti-arhimandrit-amvrosij-yurasov-o-vere-i-spasenii-voprosi-i-otveti.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/visshee-obrazovanie-s-i-golovko-m-libereya-bibinform-2008-128c-bibliotekar-i-vremya-xxi-vek-83-sio.html
 • literatura.bystrickaya.ru/rekomendacii-po-effektivnomu-ispolzovaniyu-energii-1-stranica-4.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/poryadok-f-h-adihanov-n-v-karlova-praktikum-po-ekologicheskomu-pravu-barnaul-2010.html
 • tests.bystrickaya.ru/meri-bezopasnosti-pri-ekspluatacii-proizvodstva-kursovaya-rabota.html
 • apprentice.bystrickaya.ru/vozrastnie-osobennosti-ekspressii-receptorov-polovih-gormnov-v-tkani-dolkovogo-raka-molochnoj-zhelezi.html
 • composition.bystrickaya.ru/osnovnie-napravleniya-deyatelnosti-otdeleniya-gigieni-pitaniya-2-1-mediko-demograficheskaya-situaciya.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/preparacin-para-el-examen-dele-stranica-8.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/postanovlenie-ot-10-sentyabrya-2009-g-720-ob-utverzhdenii-tehnicheskogo-reglamenta-o-bezopasnosti-kolesnih-transportnih-sredstv-stranica-19.html
 • crib.bystrickaya.ru/gramoti-lyubitel-muziki-analiz-raboti-metodicheskogo-obedineniya-uchitelej-muziki-i-izobrazitelnogo-iskusstva.html
 • znanie.bystrickaya.ru/agressiya-chast-7.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-35-shejla-oflanagan.html
 • bukva.bystrickaya.ru/tab47-tipichnie-vizualnie-izobrazheniya-chuvstv-v-mediatekstah-fedorov-a-v-razvitie-mediakompetentnosti-i-kriticheskogo.html
 • lesson.bystrickaya.ru/russkie-teksti-neopublikovannie-kniga-lyudi-i-lozhi.html
 • letter.bystrickaya.ru/nauchnaya-programma-7-iyunya-bolshoj-zal-10-00-13-00-simpozium-esteticheskaya-korrekciya-v-stomatologii-d-r-majkl-kessidi-dzhersi-velikobritaniya.html
 • thesis.bystrickaya.ru/programma-disciplini-instrumenti-zashiti-vnutrennego-rinka-v-usloviyah-vto-dlya-specialnosti-060600-mirovaya-ekonomika-podgotovki-specialista.html
 • reading.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-k-itogovoj-gosudarstvennoj-attestacii.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/programma-kursa-fizicheskaya-i-kolloidnaya-himiya-dlya-studentov-2-go-kursa-geograficheskogo-fakulteta-specialnosti-i510101-geologiya-i-razvedka-poleznih-iskopaemih.html
 • testyi.bystrickaya.ru/9model-portalnogo-resheniya-seti-regionlnih-centrov-pravovoj-informacii-model-obshedostupnoj-bazi-pravovoj-informacii-v-elektronnom-vide.html
 • credit.bystrickaya.ru/pokazaniya-kompyutera-ego-vozmozhnosti-vsemirnaya-konfederaciya-podvodnoj-deyatelnosti-confederation-mondiale-des.html
 • textbook.bystrickaya.ru/islam-v-usloviyah-transformacii-obshestvenno-politicheskoj-zhizni-stran-vostoka-i-kazahstana-07-00-03-vseobshaya-istoriya-vostochnie-strani-stranica-4.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/v-forume-primut-uchastie-rukovoditeli-developerskih-i-stroitelnih-kompanij-bankovskih-struktur-rossijskie-i-inostrannie-investori-sobstvenniki-kommercheskoj-nedvizhimosti.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-ekonomicheskaya-geografiya-i-regionalistika-nazvanie-stranica-15.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.